Học bổng tiến sĩ khoa học bền vững (2015)

Các chương trình Tiến sĩ Khoa học Bền vững với mục đích đào tạo những  học giả, người sẽ trở thành nhà nghiên cứu quan trọng trong các lĩnh vực khoa học bền vững. Với cách tiếp cận sáng tạo chương trình giúp bạn có một sự hiểu biết tốt hơn về các vấn đề khoa học bền vững  bằng cách kết hợp các quan điểm thay đổi toàn cầu, đặc biệt với những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học.

Chương trình sẽ trang bị toàn diện  cho ứng viên về các kiến thức đa ngành của các vấn đề phát triển bền vững, trong đó chú trọng đến vai trò của môi trường bền vững trong việc giải quyết các vấn đề hiện tại liên quan đến sự biến đổi toàn cầu. Ứng viên thực hiện nghiên cứu, tranh luận tiếp thu các kỹ năng nghiên cứu phân tích định lượng và định tính cần thiết để hiểu các nguyên tắc cơ bản của các hệ thống khác nhau có liên quan đến vấn đề phát triển bền vững. Thông qua các môn học và nghiên cứu, nghiên cứu sinh được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng sống, kỹ thuật cần thiết để giải quyết các vấn đề phát triển bền vững.

Chương trình đào tạo tiến sĩ sẽ kéo dài trong 3 năm bắt đầu vào tháng 9. Nghiên cứu sinh được yêu cầu hoàn thành 14 tín chỉ với thời gian dự kiến là tháng 7 năm thứ 3. Nghiên cứu sinh phải hoàn thành một luận án tiến sĩ về một trong những đề tài nghiên cứu của UNU-IAS, tập trung vào sự biến đổi toàn cầu và phát triển bền vững. Nghiên cứu sinh được khuyến khích lấy bằng tốt nghiệp tiến sĩ cho khóa học liên kết giữa hai trường UNU-IAS và Đại học Tokyo Graduate School of Sciences Frontier (UT-GSFS) về phát triển bền vững. Đối với các chương trình liên kết, nghiên cứu sinh được yêu cầu hoàn thành 18 tín chỉ, bốn trong số đó phải là từ các khóa học được cung cấp bởi UT-GSFS.

Hạn cuối nộp đơn: ngày 30 tháng tư năm 2015

Hồ sơ được nhận từ ngày 1 tháng 12 2014

Chi tiết xem tại: http://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science.html#overview

 Hạnh Nguyễn Dịch

Xem bài gốc tại đây

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.