January 18th, 2015

  • Chừng nào mà “nhu cầu xã hội còn đậm đặc 5C, 5Đ, 4Ệ” thì chừng đó căn bệnh giáo dục sẽ vẫn còn trầm kha, sự nghiệp đổi mới giáo dục nước nhà còn gặp bế tắc, bánh xe giáo dục dân tộc sẽ tiếp tục lỡ đà, lỡ nhịp với dòng chảy giáo dục thế giới và thời đại. 0

    Quý Khúc: Đổi mới giáo dục từ câu chuyện nghị trường

    Chừng nào mà “nhu cầu xã hội còn đậm đặc 5C, 5Đ, 4Ệ” thì chừng đó căn bệnh giáo dục sẽ vẫn còn trầm kha, sự nghiệp đổi mới giáo dục nước nhà còn gặp bế tắc, bánh xe giáo dục dân tộc sẽ tiếp tục lỡ đà, lỡ nhịp với dòng chảy giáo dục thế giới và thời đại.

    Continue Reading