Những khóa học trực tuyến miễn phí về kinh doanh sẽ bắt đầu trong tháng 1/2017

Nếu bạn đã lên những mục tiêu mới để khởi đầu một năm với nhiều dấu mốc đáng nhớ và để tự thấy mình trưởng thành hơn qua từng chặng đường, từng chặng hành trình mới. Tháng đầu tiên của năm với sự khởi đầu thuận lợi sẽ giúp bạn bứt phá để hoàn thành mục tiêu như dự định.

Những khóa học trực tuyến miễn phí về kinh doanh trong tháng 1/2017 này sẽ giúp bạn tăng sự hiểu biết về doanh nghiệp và các vấn đề cần chú trọng khi bắt đầu một doanh nghiệp tương lai. Bạn sẽ không thể tìm kiếm một khóa học về thị trường tài chính nào khác tốt hơn University of Michigan hay Rice University.

Những khóa học về công nghệ và cách áp dụng công nghệ trong quá trình vận hành doanh nghiệp hi vọng sẽ giúp được bạn trong quá trình khởi động kinh doanh của mình. Bạn sẽ tìm thấy nhiều khóa học hữu ích được tổ chức bởi các trường uy tín như University of Virginia, MIT…

Cùng xem danh sách các khóa học bên dưới:

FINANCE

Financial Markets and Institutions / January 17 / University of Michigan

Business Accounting Basics / January 10 / Purdue University

Global Financial Markets and Instruments / January 2 / Rice University

ENTREPRENEURSHIP

Becoming An Entrepreneur / January 9 / MIT

Foundation of Innovation and Entrepreneurship in China / January 16 / City University of Hong Kong

Lean Startup Principles for Social Impact / January 10 / Acumen

Social Entrepreneurship 101: Discovering Your Passion and Path to Change the World / January 10 / Acumen

MARKETING

Speaking to Inform: Discussing Complex Ideas with Clear Explanations and Dynamic Slides / January 24 / University of Washington

Marketing Analytics / January 2 / University of Virginia

LEADERSHIP

Unethical Decision Making in Organizations / January 9 / University of Lausanne

Organizational Analysis / January 2 / Stanford Graduate School of Business

Women in Leadership / January 9 / Case Western Reserve University

Leading Teams / January 2 / University of Michigan

Leading Organizations / January 2 / HEC Paris

Leadership Through Social Influence / January 9 / Northwestern University

The Power of Team Culture / January 2 / University of Pennsylvania

Self Awareness and the Effective Leader / January 2 / HEC Paris

Understanding Modern Business and Organisations / January 23 / University of Strathclyde

Foundations of Everyday Leadership / January 2 / University of Illinois

CAREER DEVELOPMENT

Anticipating Your Next Battle, in Business and Beyond / January 2 / HEC Paris

Networking Leadership 101: Building Your Core Professional Network / January 10 / Acumen

OPERATIONS

Supply Chain Technology and Systems / January 25 / MIT

Tham khảo tại http://www.businessinsider.com/

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.