Giải thường toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016

Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì, tổ chức “Giải thường toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016” nhằm trao giải cho các tác phẩm báo chí và sách tuyên truyền đối ngoại với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người VN, thành tựu công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng VN hòa bình, ổn định, phát triển và tích cực hội nhập quốc tế.

Tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cả trong nước và ngoài nước thời gian từ 1/1/2016 đến hết ngày 21/12/2016, bao gồm các thể loại: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh và sách.

Thời hạn nhận tác phẩm: trước ngày 31/3/2017.

Địa chỉ tiếp nhận: 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: (04)-62727127, fax: 04-62727124.

Email: dieuphoichuongtrinhvov@gmail.com, đồng gửi vanhoa.ubnv@gmail.com

Xin xem thể lệ và yêu cầu của cuộc thi chi tiết tại đây.

Screen Shot 2017-03-15 at 8.20.34 AM Screen Shot 2017-03-15 at 8.20.42 AM Screen Shot 2017-03-15 at 8.20.49 AM Screen Shot 2017-03-15 at 8.20.59 AM Screen Shot 2017-03-15 at 8.21.05 AM

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.