Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) dành cho sinh viên visa F-1

Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) là việc làm tạm thời có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực học tập chính của sinh viên F-1. Các sinh viên hội đủ điều kiện có thể nộp đơn xin nhận giấy phép làm việc tối đa 12 tháng trước khi hoàn thành chương trình học tập của họ (pre-completion) và/hoặc sau khi hoàn thành chương trình học tập của họ (post-completion). Tuy nhiên, tất cả các thời gian OPT trước khi hoàn thành sẽ được khấu trừ vào thời gian OPT sau khi hoàn thành sẵn có.

Các loại OPT

Tất cả các chương trình OPT phải liên quan trực tiếp đến lĩnh vực học tập chính của sinh viên. Sinh viên có thể tham gia OPT theo hai cách khác nhau:

OTP trước khi hoàn thành chương trình học tập: Sinh viên F-1 có thể nộp đơn xin tham gia OPT khi được chấp nhận vào trường trong một năm học đầy đủ. Sinh viên được phép tham gia OPT trước khi hoàn thành chương trình học phải làm việc bán thời gian trong học kì. Họ có thể làm việc toàn thời gian khi trường không có kì học.

OPT sau khi hoàn thành chương trình học tập: sinh viên F-1 có thể nộp đơn xin tham gia OPT sau khi hoàn thành chương trình chương trình học. Học sinh được cấp phép OPT trường hợp này có thể làm việc bán thời gian (ít nhất 20 giờ mỗi tuần) hoặc toàn thời gian.

Xin lưu ý: Đào tạo thực hành có thể được cấp cho sinh viên F-1 đã đăng ký hợp pháp học tập toàn thời gian trong một năm học đầy đủ tại một trường cao đẳng, trường đại học hay chủng viện đã được chứng nhận bởi Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và Chương trình Du học và Trao đổi Sinh viên (SEVP) để xin thị thực F-1. Yêu cầu “một năm học đầy đủ”  không chỉ áp dụng riêng cho visa F-1 mà còn có thể được thỏa mãn trong một loại visa không di trú khác,. Sinh viên có thể tham gia chương trình OPT trước và sau khi học xong. Tuy nhiên, tất cả các thời giant ham gia OPT trước khi hoàn thành chương trình học sẽ được trừ vào thời gian OPT sau khi hoàn thành.

Theo studyinthestates.dhs.gov

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.