10 ngành đại học phổ biến nhất dành cho nam sinh

Xếp hạng:  1: Kinh doanh

Bằng được trao cho sinh viên nam vào năm 2008: 170,978

Phần trăm sinh viên nam trong tổng số sinh viên: 51%

Phần trăm sinh viên nữ trong tổng số sinh viên: 49%

Xếp hạng:  2: Khoa học xã hội và lịch sử

Bằng được trao cho sinh viên nam vào năm 2008: 84,868

Phần trăm sinh viên nam trong tổng số sinh viên: 50.7%

Phần trăm sinh viên nữ trong tổng số sinh viên: 49.3%

Xếp hạng:  3: Kĩ thuật và công nghệ kĩ thuật

Bằng được trao cho sinh viên nam vào năm 2008: 69,724

Phần trăm sinh viên nam trong tổng số sinh viên: 83.2%

Phần trăm sinh viên nữ trong tổng số sinh viên: 16.8%

Xếp hạng:  4: Nghệ thuật thị giác và nghệ thuật trình diễn

Bằng được trao cho sinh viên nam vào năm 2008: 33,862

Phần trăm sinh viên nam trong tổng số sinh viên: 38.6%

Phần trăm sinh viên nữ trong tổng số sinh viên: 61.4%

Xếp hạng:  5: Khoa học máy tính và thông tin, Dịch vụ hỗ trợ.

Bằng được trao cho sinh viên nam vào năm 2008: 31,694

Phần trăm sinh viên nam trong tổng số sinh viên: 82.4%

Phần trăm sinh viên nữ trong tổng số sinh viên: 17.6%

Xếp hạng:  6: Khoa học Sinh học và Y sinh học

Bằng được trao cho sinh viên nam vào năm 2008: 31,637

Phần trăm sinh viên nam trong tổng số sinh viên: 40.6%

Phần trăm sinh viên nữ trong tổng số sinh viên: 59.4%

Xếp hạng:  7: Truyền thông và công nghệ truyền thông

Bằng được trao cho sinh viên nam vào năm 2008: 30,384

Phần trăm sinh viên nam trong tổng số sinh viên: 37.5%

Phần trăm sinh viên nữ trong tổng số sinh viên: 62.5%

Xếp hạng:  8: Giáo dục

Bằng được trao cho sinh viên nam vào năm 2008: 21,828

Phần trăm sinh viên nam trong tổng số sinh viên: 21.3%

Phần trăm sinh viên nữ trong tổng số sinh viên: 78.7%

Xếp hạng:  9: Tâm lí học

Bằng được trao cho sinh viên nam vào năm 2008: 21,202

Phần trăm sinh viên nam trong tổng số sinh viên: 22.9%

Phần trăm sinh viên nữ am trong tổng số sinh viên: 77.1%

Xếp hạng:  10: Dịch vụ an ninh và bảo vệ

Bằng được trao cho sinh viên nam vào năm 2008: 20,149

Phần trăm sinh viên nam trong tổng số sinh viên: 50.1%

Phần trăm sinh viên nữ trong tổng số sinh viên: 49.9%

Theo Forbes

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.