10 bang tốt nhất để làm việc nếu bạn không có bằng đại học

Nếu bạn không có bằng đại học, bạn nên cân nhắn đi đến phía Tây Nam. Bởi vì Arizona là bang tốt nhất để làm việc khi không có bằng cử nhân, theo báo cáo gần đây của Trung tâm đại học Georgetown về Giáo dục và việc làm.

Dưới đây là danh sách top 10 bang tốt nhất để làm việc mà không cần bằng cử nhân dựa trên phần trăm các công việc được trả lương xứng đáng từ năm 1991-2015.

 1. Georgia — 118% tăng trưởng trong các ngành dịch vụ được trả lương cao
 • Lương trung bình: $54,000
 • 65% lao động không có bằng cử nhân
 1. Arkansas — 120% tăng trưởng trong các ngành dịch vụ được trả lương cao
 • Lương trung bình: $54,000
 • 73% lao động không có bằng cử nhân
 1. Texas — 124% tăng trưởng trong các ngành dịch vụ được trả lương cao
 • Lương trung bình: $57,000
 • 67% lao động không có bằng cử nhân
 1. Oklahoma — 126% tăng trưởng trong các ngành dịch vụ được trả lương cao
 • Lương trung bình: $55,000
 • 71% lao động không có bằng cử nhân
 1. Utah — 139% tăng trưởng trong các ngành dịch vụ được trả lương cao
 • Lương trung bình: $56,000
 • 66% lao động không có bằng cử nhân
 1. South Dakota — 142% tăng trưởng trong các ngành dịch vụ được trả lương cao
 • Lương trung bình: $56,000
 • 66% lao động không có bằng cử nhân
 1. North Dakota — 156% tăng trưởng trong các ngành dịch vụ được trả lương cao
 • Lương trung bình: $52,000
 • 69% lao động không có bằng cử nhân
 1. Idaho — 172% tăng trưởng trong các ngành dịch vụ được trả lương cao
 • Lương trung bình: $54,000
 • 71% lao động không có bằng cử nhân
 1. Montana — 187% tăng trưởng trong các ngành dịch vụ được trả lương cao
 • Lương trung bình: $57,000
 • 67% lao động không có bằng cử nhân
 1. Arizona — 199% tăng trưởng trong các ngành dịch vụ được trả lương cao
 • Lương trung bình: $55,000
 • 68% lao động không có bằng cử nhân

Theo Business Insider

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.