5 bài TED giúp bạn trở nên thuyết phục hơn

Nghệ thuật bán hàng luôn cần thiết trong bất kỳ công việc, tình huống thực tế nào. Trong công việc, sự nghiệp của chính mình, bạn cũng cần biết “bán thân” để có được việc mình muốn, mức lương mình cần và sự phát triển nghề nghiệp tương lai.

Phải là gì để bản thân trở nên thuyết phục hơn trước mọi người?

Năm bài TED bên dưới giúp bạn nâng cao giá trị bản thân, trở nên thuyết phục hơn, và để có những cuộc đàm phán thành công với bất kỳ ai.

1. ‘Know Your Worth, and Then Ask for It‘ – Casey Brown

2. ‘What I Learned From 100 Days of Rejection‘ – Jia Jiang

3. ‘How to Speak Up for Yourself‘ – Adam Galinsky

4. ‘10 Ways to Have a Better Conversation‘ – Celeste Headlee

5. ‘The Hidden Power of Smiling‘ – Ron Gutman

Tham khảo tại http://www.businessinsider.com/

 

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.