August 30th, 2018

  • Buổi Mock-Interview của nhóm #VNPN #Career góp phần không nhỏ vào sự thành công của Hội thảo Nghề Nghiệp #CareerConference trong #VTNM6. Đầu năm 2018, VNPN Career thuộc Mạng lưới The Vietnamese Professionals Network in... 0

    Thông báo Tuyển dụng VNPN Career (CAME)

    Buổi Mock-Interview của nhóm #VNPN #Career góp phần không nhỏ vào sự thành công của Hội thảo Nghề Nghiệp #CareerConference trong #VTNM6. Đầu năm 2018, VNPN Career thuộc Mạng lưới The Vietnamese Professionals Network in...

    Continue Reading