Hành Trình Nước Mỹ 7 – BV-003 – Cái Hộp An Toàn & Cú Shock Văn Hoá.

“Mình là Kim, 25 tuổi. Mình từng là sống trong một-cái-hộp-an-toàn tại Đà Nẵng trong suốt 23 năm. Sinh ra, … Continue reading Hành Trình Nước Mỹ 7 – BV-003 – Cái Hộp An Toàn & Cú Shock Văn Hoá.