21 khóa học trực tuyến miễn phí vào tháng 4/2017

Tháng 4 với nhiều khóa học từ các trường đại học uy tín hàng đầu thế giới với nhiều chủ đề khác nhau như tài chính, marketing, các kỹ năng quản lý, nói chuyện trước công chúng…

Cùng tìm hiểu 21 khóa học trực tuyến miễn phí được tổ chức bởi các trường như University of California, Wharton School, University of Washington …

AN INTRODUCTION TO MARKETING / APRIL 6 / WHARTON SCHOOL OF BUSINESS

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP / APRIL 7 / COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

FINANCE FOR NON-FINANCIAL PROFESSIONALS / APRIL 6 / U.C.-IRVINE

AN INTRODUCTION TO OPERATIONS MANAGEMENT / APRIL 6 / WHARTON SCHOOL OF BUSINESS

FUNDAMENTALS OF PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT / APRIL 20 / UNIVERSITY OF VIRGINIA (DARDEN)

ESSENTIALS OF ENTREPRENEURSHIP: THINKING & ACTION / APRIL 6 / U.C.-IRVINE

CRITICAL PERSPECTIVES ON MANAGEMENT / APRIL 20 / IE BUSINESS SCHOOL

EFFECTIVE PROBLEM-SOLVING AND DECISION-MAKING / APRIL 6 / U.C.-IRVINE

BIG DATA: MEASURING AND PREDICTING BEHAVIOR / APRIL 20 / WARWICK BUSINESS SCHOOL

HIGH IMPACT BUSINESS WRITING / APRIL 6 / U.C.-IRVINE

PROCESS MINING: DATA SCIENCE IN ACTION / APRIL 1 / EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ART OF NEGOTIATION / APRIL 6 / U.C.-IRVINE

INNOVATION AND ENTERPRISE / APRIL 6 / LOUGHBOURGH UNIVERSITY

WORK SMARTER, NOT HARDER: TIME MANAGEMENT FOR PERSONAL AND PROFESSIONAL PRODUCTIVITY / APRIL 6 / U.C.-IRVINE

COMMUNICATION IN THE 21ST CENTURY WORKFORCE / APRIL 6 / U.C.-IRVINE

TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP: PART 2 / APRIL 14 / STANFORD

FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT / APRIL 6 / U.C.-IRVINE

THE POWER OF MACROECONOMICS: ECONOMIC PRINCIPLES IN THE REAL WORLD / SELF-PACED / U.C.-IRVINE

DQ 101: INTRODUCTION TO DECISION QUALITY / APRIL 16 / STRATEGIC DECISIONS GROUP

INTRODUCTION TO PUBLIC SPEAKING / APRIL 7 / UNIVERSITY OF WASHINGTON

Tham khảo tại http://www.businessinsider.com/

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.