HOT!!! Form đăng kí chỗ ở VTNM 5: New York – City of Dreams

Form đăng kí chỗ ở VTNM 5: New York – City of Dreams

Thông báo

BTC Vòng Tay Nước Mỹ 5 quyết định sẽ hỗ trợ chỗ ở với số lượng giới hạn cho khách từ xa đến tham dự sự kiện. Các bạn đăng kí sẽ nhận được chỗ ở theo nguyên tắc “first come, first serve” – ai đăng kí sớm thì sẽ có chỗ. Form đăng kí sẽ mở tới ngày 9 tháng 8 hoặc khi BTC thấy đã hết chỗ.

Các bạn được hỗ trợ chỗ ở sẽ nhận được email xác nhận sau khi đóng form từ 1-2 ngày. Bạn nào không nhận được email sau khoảng thời gian đó tức là số lượng chỗ ở BTC có thể hỗ trợ đã đạt giới hạn, mong các bạn tự sắp xếp khi tới New York tham dự sự kiện.

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.