Bỏ phiếu bầu Ban điều hành Hội TNSV VN tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2017-2019

Liên minh Mai Phan Zymaris-Thọ Trần ứng cử cho vị trí Chủ tịch – Tổng thư ký của Hội TNSV Việt Nam tại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 2017-2019.

Bản đề xuất hoạt động của Liên minh đã được công bố: http://sinhvienusa.org/2017/07/24/gioi-thieu-ve-lien-minh-tranh-cu-ban-dieu-hanh-hoi-tnsv-viet-nam-tai-hoa-ky-2017-2019/

Xin mời các thành viên của Hội TNSV Việt Nam tại Hoa Kỳ (bao gồm cả các thành viên của các hội địa phương) bỏ phiếu bầu Liên minh điều hành Hội nhiệm kỳ 2017-2019.

Liên minh sẽ chính thức thắng cử khi có trên 50% phiếu đồng ý.

Thời gian bỏ phiếu là một tuần, và hạn chót bỏ phiếu là Thứ 7, 11:59 PM, EST, ngày 12/08/2017.

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.