Top 10 ngành đại học phổ biến nhất dành cho nữ sinh

  1. Kinh doanh

Phần trăm nữ  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 49%

Phần trăm nam  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 51%

  1. Ngành Y tế và Khoa học lâm sàng liên quan

Phần trăm nữ  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 85.4%

Phần trăm nam  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 14.6%

  1. Khoa học Xã hội và Lịch sử

Phần trăm nữ  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 49.3%

Phần trăm nam  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 50.7%

  1. Giáo dục

Phần trăm nữ  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 78.7%

Phần trăm nam  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 21.3%

  1. Tâm lí học

Phần trăm nữ  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 77.1%

Phần trăm nam  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 22.9%

  1. Nghệ thuật thị giác và biểu diễn

Phần trăm nữ  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 61.4%

Phần trăm nam  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 38.6%

  1. Truyền thông và công nghệ truyền thông

Phần trăm nữ  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 62.5%

Phần trăm nam  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 37.5%

  1. Khoa học Sinh học và Khoa học Y sinh học

Phần trăm nữ  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 59.4%

Phần trăm nam  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 40.6%

  1. Ngôn ngữ Anh và văn học Anh

Phần trăm nữ  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 67.9%

Phần trăm nam  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 32.1%

  1. Nghệ thuật tự do và Khoa học, Nghiên cứu Tổng quát, Nhân văn

Phần trăm nữ  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 66.2%

Phần trăm nam  sinh theo học ngành này  trong tổng số sinh viên: 33.8%

Theo Forbes

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.