mobile-developer-sinhvienusa

50 công việc tốt nhất năm 2017 tại Mỹ

Những công việc được cho là tốt nhất mà Glassdoor đã công bố trên website của mình trong năm vừa qua dựa vào các yếu tố về lương, mức độ hài lòng của nhân viên và số lượng công việc đang tuyển dụng.

Cùng sinhvienusa nhìn lại những công việc nào nằm trong danh sách tốt nhất năm 2017 nhé!

1. Data Scientist

Số lượng công việc đang cần: 4,184
Lương trung bình: $110,000

2. DevOps Engineer

Số lượng công việc đang cần: 2,725
Lương trung bình: $110,000

3. Data Engineer

Số lượng công việc đang cần: 2,599
Lương trung bình: $106,000

4. Tax Manager

Số lượng công việc đang cần: 3,317
Lương trung bình: $110,000

5. Analytics Manager

Số lượng công việc đang cần: 1,958
Lương trung bình: $112,000

6. HR Manager

Số lượng công việc đang cần: 4,339
Lương trung bình: $85,000

7. Database Administrator

Số lượng công việc đang cần: 2,877
Lương trung bình: $93,000

8. Strategy Manager

Số lượng công việc đang cần: 1,184
Lương trung bình: $130,000

9. UX Designer

Số lượng công việc đang cần: 1,691
Lương trung bình: $92,500

10. Solutions Architect

Số lượng công việc đang cần: 2,232
Lương trung bình: $125,000

11. Marketing Manager

Số lượng công việc đang cần: 3,875
Lương trung bình: $90,000

12. Occupational Therapist

Số lượng công việc đang cần: 14,897
Lương trung bình: $72,000

 1. Audit Manager

Số lượng công việc đang cần: 1,887
Lương trung bình: $98,000

 1. Electrical Engineer

Số lượng công việc đang cần: 3,643
Lương trung bình: $78,000

 1. Nurse Practitioner

Số lượng công việc đang cần: 15,634
Lương trung bình: $100,000

 1. Software Engineer

Số lượng công việc đang cần: 17,085
Lương trung bình: $101,000

 1. Corporate Recruiter

Số lượng công việc đang cần: 2,858
Lương trung bình: $60,000

 1. Supply Chain Manager

Số lượng công việc đang cần: 1,270
Lương trung bình: $100,000

 1. Finance Manager

Số lượng công việc đang cần: 3,142
Lương trung bình: $116,000

 1. Mechanical Engineer

Số lượng công việc đang cần: 3,383
Lương trung bình: $76,000

 1. Communications Manager

Số lượng công việc đang cần: 1,332
Lương trung bình: $82,000

 1. QA Manager

Số lượng công việc đang cần: 2,531
Lương trung bình: $92,000

 1. Controls Engineer

Số lượng công việc đang cần: 1,756
Lương trung bình: $75,400

 1. Nurse Manager

Số lượng công việc đang cần: 6,710
Lương trung bình: $77,000

 1. Compliance Manager

Số lượng công việc đang cần: 1,104
Lương trung bình: $100,000

 1. Mobile Developer

Số lượng công việc đang cần: 2,130
Lương trung bình: $85,000

 1. Systems Administrator

Số lượng công việc đang cần: 4,046
Lương trung bình: $68,000

 1. Executive Assistant

Số lượng công việc đang cần: 3,946
Lương trung bình: $56,000

 1. Technical Account Manager

Số lượng công việc đang cần: 1,968
Lương trung bình: $66,000

 1. Hardware Engineer

Số lượng công việc đang cần: 954
Lương trung bình: $108,000

 1. Intelligence Analyst

Số lượng công việc đang cần: 1,605
Lương trung bình: $62,400

 1. Product Manager

Số lượng công việc đang cần: 5,536
Lương trung bình: $107,000

 1. Professor

Số lượng công việc đang cần: 1,955
Lương trung bình: $70,000

 1. Physician

Số lượng công việc đang cần: 2,610
Lương trung bình: $200,000

 1. Compensation Analyst

Số lượng công việc đang cần: 1,219
Lương trung bình: $70,000

 1. Civil Engineer

Số lượng công việc đang cần: 2,004
Lương trung bình: $65,200

 1. Research Engineer

Số lượng công việc đang cần: 1,006
Lương trung bình: $92,850

 1. Accounting Manager

Số lượng công việc đang cần: 3,392
Lương trung bình: $82,000

 1. Information Security Engineer

Số lượng công việc đang cần: 1,247
Lương trung bình: $100,000

 1. Manufacturing Engineer

Số lượng công việc đang cần: 2,504
Lương trung bình: $70,000

 1. Security Analyst

Số lượng công việc đang cần: 2,464
Lương trung bình: $70,000

 1. Business Operations Manager

Số lượng công việc đang cần: 1,009
Lương trung bình: $93,000

 1. UI Designer

Số lượng công việc đang cần: 950
Lương trung bình: $80,000

 1. Pharmacy Manager

Số lượng công việc đang cần: 2,652
Lương trung bình: $130,000

 1. Supplier Quality Engineer

Số lượng công việc đang cần: 862
Lương trung bình: $80,150

 1. National Sales Manager

Số lượng công việc đang cần: 937
Lương trung bình: $90,000

 1. Business Intelligence Developer

Số lượng công việc đang cần: 837
Lương trung bình: $83,000

 1. Dental Hygienist

Số lượng công việc đang cần: 1,050
Lương trung bình: $66,000

 1. Physical Therapist

Số lượng công việc đang cần: 24,579
Lương trung bình: $70,000

 1. Construction Project Manager

Số lượng công việc đang cần: 1,944
Lương trung bình: $85,000

Tham khảo tại CNBC