17 trường đại học tốt cho túi tiền của bạn

Những trường đại học tốt nhất không nhất thiết phải là những trường có học phí cao nhất.

Trong bảng xếp hạng năm 2017 về các trường đại học tốt nhất cho túi tiền của bạn được công bố trên Kiplinger lại cho kết quả về những trường tốt là những trường có học phí thấp hơn và ít nổi tiếng hơn các trường vy League.

Và danh sách những trường này có lẽ là lựa chọn thông minh trong một thời gian dài học tập với khả năng tài chính hạn hẹp.

17. Rice University

Tỉ lệ nhập học: 16%

Học phí mỗi năm: $58,448

Viện trợ tài chính trung bình: $36,025

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $25,528

16. Wesleyan University

Tỉ lệ nhập học: 22%

Học phí mỗi năm: $66,062

Viện trợ tài chính trung bình: $41,244

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $24,860

15. Williams College

Tỉ lệ nhập học: 18%Học phí mỗi năm: $66,280

Viện trợ tài chính trung bình: $46,007

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $16,593

14. Amherst College

Tỉ lệ nhập học: 14%

Học phí hằng năm: $67,446

Viện trợ tài chính trung bình: $49,134

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $15,756

13. Yale University

Tỉ lệ nhập học: 7%

Học phí mỗi năm: $68,230

Viện trợ tài chính trung bình: $47,960

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $15,521

12. Pomona College

Tỉ lệ nhập học: 10%

Học phí hằng năm: $65,857

Viện trợ tài chính trung bình: $42,064

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $13,381

11. Middlebury College

Tỉ lệ nhập học: 17%

Học phí mỗi năm: $65,332

Viện trợ tài chính trung bình: $41,778

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $17,797

10. Wellesley College

Tỉ lệ nhập học: 30%

Học phí hằng năm: $65,016

Viện trợ tài chính trung bình: $44,218

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $12,455

9. University of North Carolina at Chapel Hill

Tỉ lệ nhập học: 30%

Học phí mỗi năm: $46,576

Viện trợ tài chính trung bình: $17,244

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $20,127

8. Vanderbilt University

Tỉ lệ nhập học: 12%

Học phí mỗi năm: $62,598

Viện trợ tài chính trung bình: $40,267

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $21,506

7. Thomas Aquinas College

Tỉ lệ nhập học: 75%

Học phí mỗi năm: $32,500

Viện trợ tài chính trung bình: $14,997

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $16,901

6. Harvard University

Tỉ lệ nhập học: 6%

Học phí mỗi năm: $64,565

Viện trợ tài chính trung bình:  $46,409

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $16,723

5. Washington and Lee University

Tỉ lệ nhập học: 24%

Học phí mỗi năm: $61,477

Viện trợ tài chính trung bình: $42,322

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $21,683

4. Duke University

Tỉ lệ nhập học: 11%

Học phí mỗi năm: $66,963

Viện trợ tài chính trung bình: $44,725

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $19,104

3. Princeton University

Tỉ lệ nhập học: 7%

Học phí hằng năm: $61,140

Viện trợ tài chính trung bình: $44,890

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $8,577

2. Davidson College

Tỉ lệ nhập học: 22%

Học phí hằng năm: $62,923

Viện trợ tài chính trung bình: $40,140

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $19,929

1. Swarthmore College

Tỉ lệ nhập học: 12%

Học phí hằng năm: $64,840

Viện trợ tài chính trung bình: $44,256

Nợ trung bình sau tốt nghiệp: $18,262

Tham khảo tại http://www.businessinsider.com/

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.